Obchodné Podmienky

Kontaktné Údaje

Marek Šľachta - Battle Tested, Vrátna 720/44, 040 01, Košice
I
ČO: 50537750, DIČ: 1120464521, IČ DPH: SK1120464521 Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 820-81873

Bankové spojenie

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, 811 01, Slovak Republic (SK) IBAN: SK0283300000002501770416
Swift: FIOZSKBAXXX

Kontakt

Mobil: + 421 950 892 395
E-mail: info@battletested.sk
Orgán dozoru: In
špektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj Vrátna 3, 04001 Košice, tel.: 055/6220 781, e-mail: ke@soi.sk

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Marek Šľachta - Battle Tested, Vrátna 44, 04001, Košice, ktorý je zapísaný Živnostenskom registri Okresného súdu Košice, Číslo živnostenského registra: 820-81873 IČO: 50537750, DIČ: 1120464521, tel. + 421 950 892 395, e-mail: info@battletested.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka (ďalej len kupujúci).

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru (ďalej len kupujúci).

1.4 Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho. 2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.2 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.

2.3 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

2.4.1 Predaj produktov Balistickej ochrany (pevná pancierová ochrana tela poskytujúca balistickú ochranu úrovne III (NIJ 0101.06, júl 2008) alebo úrovne vyššej je možný výhradne pre vlastnú osobnú ochranu kupujúceho.

2.4.2 Kupujúci sa zaväzuje, že tieto produkty bude používať výhradne pre svoju vlastnú ochranu. 2.5.3 Produkty balistickej ochrany nieje možné predávať mimo územia Slovenskej republiky. 2.5.4 Produkty balistickej ochrany nieje možné predávať právnickým osobám.

3. CENY

3.1 Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

4. PLATBY

4.1 Pri zvolení zaslania tovaru na adresu v Slovenskej Republike je možné platiť prevodom na účet, alebo dobierkou.

4.2 Platba je možná v eurách, českých korunách a amerických dolároch.

4.4 Pri zvolení platby prevodom na účet bude tovar odoslaný, alebo vydatý až po pripísaní platby na účet SK0283300000002501770416

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 1-3 pracovné dní od potvrdenia objednávky. V prípade predĺženia dodacej lehoty bude zákazník a termíne dodania informovaný predajcoom po potvrdení objednávky.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru chyby, je jeho povinnosťou bezodkladne oznámiť predávajúcemu zistené skutočnosti.

6.2 Predpokladaná doba doručenia je v nasledujúci pracovný deň od predania zásielky doručovacej spoločnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.3 Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje o tomto predávajúceho vopred, alebo po zaslaní našej výzvy, zásielka bude zaslaná znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na účet, avšak náklady s tým spojené mu musí predávajúci znova účtovať.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY – poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebiteľ je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry,  či návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie je nutné vykonať cez stránku podpory.

7.3 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

7.4 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

7.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

7.6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7.7 Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7.8 Adresa pre odoslanie vráteného tovaru je: Marek Šľachta - Battle Tested, Dominikánske námestie 39, 04001, Košice

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2 Kupujúci je povinný urobiť bezprostredne po dodaní produktov predávajúcim kontrolu dodaných produktov. V prípade že, kupujúci produkty od predávajúceho neskontroloval, alebo nepodal predávajúcemu písomnú správu o vadách produktov bez zbytočného odkladu po prevzatí produktov od predávajúceho, má sa za to, že produkty boli prevzaté bez vád.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené:

- Opotrebovaním.
- Nesprávnym užívaním, nesprávnym skladovaním produktu.
- Neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou.
- Nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby.
- V dôsledku vyššej moci či nesprávne alebo neodborné manipulácie.
- V dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho.
- V dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozporu s jeho účelovým určením.
- Na vady spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na darčeky.

8.5 Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, oznámiť predávajúcemu výskyt chýb produktu.

8.6 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.7 Postup pri vybavovaní reklamácie
- Pre najrýchlejšie vybavenie ma najprv kontaktujte na mail: marek@battletested.sk
- Tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy.
- K tovaru je prilo
žte vyplnenú žiadosť, ktorú nájdete na: battletested.sk/odstupenie.pdf - Tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy.
- Tovar odo
šlite na adresu: Marek Šľachta, Dominikanske namestie 39, 04001, Košice

8.8 Dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Marek Šľachta - Battle Tested sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 122/2013 Z.z.). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru (Kuriérska spoločnosť DPD, Slovenská Pošta)., ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod Marek Šľachta - Battle Tested, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii.

Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e- mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek bezplatne odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@battletested.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu. 10. Alternatívne riešenie sporu

10.1 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

10.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.3 Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti.