Obchodné Podmienky

Kontaktné Údaje

Marek Šľachta - Battle Tested, Moyzesova 46, 04001, Košice
IČO: 50 537 750, DIČ: 1120464521, IČ DPH: SK1120464521
Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 820-81873

Bankové spojenie: mBank S.A., SK93 8360 5207 0042 0582 4116
Mobil: 0911 030 680 / E-mail: info@battletested.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj
Vrátna 3, 04001 Košice, tel.: 055/6220 781, e-mail: ke@soi.sk

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Marek Šľachta – Battle Tested, Moyzesova 46, 04001, Košice, ktorý je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Košice, Číslo živnostenského registra: 820-81873 IČO: 50537750, DIČ: 1120464521, tel. +421 911 030 680, e-mail: info@battletested.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka (ďalej len kupujúci).

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru (ďalej len kupujúci).

1.4 Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.

2.4 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

2.5.1 Predaj produktov Balistickej ochrany (pevná pancierová ochrana tela poskytujúca balistickú ochranu úrovne III (NIJ 0101.06, júl 2008) alebo úrovne vyššej je možný výhradne pre vlastnú osobnú ochranu kupujúceho.

2.5.2 Kupujúci sa zaväzuje, že tieto produkty bude používať výhradne pre svoju vlastnú ochranu.

2.5.3 Produkty balistickej ochrany nieje možné predávať mimo územia Slovenskej republiky.

2.5.4 Produkty balistickej ochrany nieje možné predávať právnickým osobám.

2.5.5 Kupujúci bude pred odoslaním o týchto podmienkach individuálne informovaný mailom. Pre odoslanie objednávky je nutné aby potvrdil, že týmto podmienkam porozumel a súhlasí s nimi.

3. CENY

3.1 Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa nasledovného cenníka

4. PLATBY

4.1 Pri zvolení zaslania tovaru na adresu v Slovenskej Republike je možné platiť prevodom na účet, alebo dobierkou.

4.2 Platba je možná iba v mene euro (€).

4.4 Pri zvolení platby prevodom na účet bude tovar odoslaný, alebo vydatý až po pripísaní platby na účet s IBAN SK93 8360 5207 0042 0582 4116

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 1-3 pracovné dní od potvrdenia objednávky. V prípade predĺženia dodacej lehoty bude zákazník a termíne dodania informovaný predajcoom po potvrdení objednávky.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru chyby, je jeho povinnosťou bezodkladne oznámiť predávajúcemu zistené skutočnosti.

6.2 Predpokladaná doba doručenia je v nasledujúci pracovný deň od predania zásielky doručovacej spoločnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.3 Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje o tomto predávajúceho vopred, alebo po zaslaní našej výzvy, zásielka bude zaslaná znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na účet, avšak náklady s tým spojené mu musí predávajúci znova účtovať.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY – poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebiteľ je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

7.3 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

7.4 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

7.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

7.6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7.7 Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7.8 Adresa pre odoslanie vráteného tovaru je : Marek Šľachta - Battle Tested, Dominikánske námestie 39, 04001, Košice

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: http://battletested.sk/odstupenie.pdf

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2 Kupujúci je povinný urobiť bezprostredne po dodaní produktov predávajúcim kontrolu dodaných produktov. V prípade že, kupujúci produkty od predávajúceho neskontroloval, alebo nepodal predávajúcemu písomnú správu o vadách produktov bez zbytočného odkladu po prevzatí produktov od predávajúceho, má sa za to, že produkty boli prevzaté bez vád.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené :

- Dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci
- Bežným opotrebovaním.
- Nesprávnym užívaním, nesprávnym skladovaním produktu.
- Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označené obchodné firmy predávajúceho z produktu.
- Neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou.
- Neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami.
- Používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť.
- Nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby.
- V dôsledku vyššej moci či nesprávne alebo neodborné manipulácie.
- V dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho.
- V dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozporu s jeho účelovým určením.
- Na vady spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na darčeky.

8.5 Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, oznámiť predávajúcemu výskyt chýb produktu.

8.6 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

8.7 Postup pri vybavovaní reklamácie

8.7.1. Kontaktujte ma : info@battletested.sk / 0911 030 680

8.7.2. Vyplnte formulár o reklamácii : http://battletested.sk/reklamacia.pdf

8.7.3. Reklamovaný tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri reklamácii posielajte tovar vrátane príslušenstva.

8.7.4. Mailom vám dôjde štítok. Ten na zásielku nalepte.

8.7.5. Zásielku odovzdajte v akejkoľvek pobočke zásielkovne

8.7.6. Počas priebehu reklamácie vás budem priebežne informovať.

8.7.7. Po vybavení reklamácie vám opravený, alebo nový tovar zašlem bezplatne a bez problémov.

8.8 Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.

8.9 Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Marek Šľachta - Battle Tested sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 122/2013 Z.z.). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru (Kuriérska spoločnosť DPD, Slovenská Pošta)., ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod Marek Šľachta - Battle Tested, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii.

Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek bezplatne odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@battletested.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. Alternatívne riešenie sporu

10.1 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

10.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.3 Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti.

GDPR - Ochrana súkromia

25. mája 2018 nadobúda účinnosť GDPR - všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov. Zaručuje ochranu osobných údajov fyzických osôb pred ich zneužitím, únikom či neoprávneným spracúvaním.

Zásady ochrany osobných údajov

Náš e-shop battletested.sk, živnosť : Marek Šľachta - Battle Tested, Moyzesova 46, 04001, Košice

IČO: 50 537 750, DIČ: 1120464521, IČ DPH: SK1120464521. Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 820-81873 (ďalej len Správca) jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR").

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho.


1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, pri zasielanie newsletterov, v poradni, pri diskusii, recenziách a ďalších, v rozsahu tam uvedenom.

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

· Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)
· Spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru alebo ich reklamácie
· Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom sms správ alebo emailu
· Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru
· Odpovedať na vaše otázky a informovať vás o nových a zmenených službách
· Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)
· Spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku
· Vykonávať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
· Skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet
· Zasielať vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby
· Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby
· Zabrániť zneužitiu našich služieb

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to najmä pre vyššie uvedené účely:
· Pri nákupe s registráciou a aj bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, keď uskutočním poslednú objednávku,
· Pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
· Pre zasielanie obchodných oznámení bez uskutočnenia nákupu, diskusie, backorderu, kontaktného formulára, poradne, dotazu na produkt a pod. na dobu jedného roka,
· Alebo po zákonom stanovenú dobu (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.


2. Budeme vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácia prechádza cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo u vašej banky overiť, že karta je platná pre nákupy. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.


3. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásady súborov cookies.

Udelený súhlas možno odvolať emailovou správou na adrese: info@battletested.sk


4. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

· Geis Parcel SK s.r.o
· Slovenská pošta a.s.
· Zásielkovňa s.r.o
· DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.


5. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz ročne). Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky .

Právo na informácie
V zmysle nariadenia GDPR máte právo požiadať o informáciu, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie. Ak si želáte dozvedieť sa konkrétne o Vašich osobných údajoch, pošlite prosím na adresu info@battletested.sk e-mail s predmetom "Právo na informácie" a budeme sa tým zaoberať.

Právo na zabudnutie
V zmysle nariadenia GDPR máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme, okrem prípadu, že tieto údaje sú uchovávané z iného zákonneho dôvodu. Ak si želáte byť vymazaný, pošlite prosím na adresu info@battletested.sk e-mail s predmetom "Právo na zabudnutie" a budeme sa tým zaoberať.

 
6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.